AMBITIE 16

De bestuurlijke aanpak bij de Nevobo vanaf 2013 met ambitie 16 heeft er voor gezorgd dat bij de zitvolleybal gemeenschap steeds duidelijker werd hoe de Nevobo daadwerkelijk met het zitvolleybal omging. Mooie woorden en veel beloftes maar de praktische aanpak was beduidend anders en niet positief. 

 

De Nevobo maakte een volleybal agenda 2013-2016 waarin gestreefd werd naar verbeteringen en er mede hierom gesproken werd over ambities.  Je zou verwachten dat dit positief zou zijn voor het zitvolleybal in Nederland, maar al gauw bleek dat de Nevobo op dezelfde koers door bleef gaan en het zitvolleybal nog steeds niet serieus werd genomen. 

Onder ambitie 16 werd het zitvolleybal in Nederland benoemd. Vanaf het begin was het direct schokkend om te moeten constateren dat het blijkbaar een ambitie is om te gaan stoppen met het bereiken van de wereldtop van het Nederlands heren en dames zitvolleybal team. (Vooral voor het Nederlands dames zitvolleybal team was het duidelijk dat het al voor langere tijd actief was aan de wereld top door het behalen van vele medailles.) En het vanuit de Nevobo blijkbaar ook een ambitie is, om de breedtesport zitvolleybal in Nederland niet te benoemen en hier dus geen aandacht voor te hebben. 

Een reactie volgde vanuit de zitvolleybal gemeenschap door een schrijven van het BAT ( Beleid Advies Team) naar de Nevobo. 

Per e-mail


Aan
De leden van de bondsraad van de Nevobo
cc. Hoofdbestuur – dhr. Joris Meegdes
cc. Directie - mevr. J. Staps                                                                                                                                                                                       Leersum, 7 december 2012

 

Betr.: Volleybalagenda 2013 – 2016 / zitvolleybal

 

Geachte leden van de bondsraad,


Op zaterdag 15 december a.s. staat in de bondsraadvergadering de Volleybal Agenda 2013 – 2016 op de agenda (punt 4 a).


Het zal u zeker niet zijn ontgaan, dat de Volleybalagenda geen enkele ambitie beschrijft voor zitvolleybal breedtesport en voor zitvolleybal topsport eerder een negatief georiënteerde ambitie gepresenteerd wordt. Onder “ambitie 16” staat beschreven, dat tenzij er voldoende financiële middelen en voldoende instroom gegarandeerd is (eind 2012!), in 2016 definitief afscheid genomen is van de ambitie om met de vrouwen- en mannen zitvolleybalteams tot de wereldtop te behoren.


U kunt zich voorstellen, dat voor ons als leden van het beleidsadvies team zitvolleybal dit bericht als een enorme schok ervaren is aangezien wij als BAT niet gevraagd zijn mee te denken bij de formulering van de doelstellingen voor zitvolleybal. Nederland, het land dat zitvolleybal als sport als eerste in de wereld geïntroduceerd heeft en waarvan de nationale teams decennia op topniveau hebben gepresteerd en dit nog steeds doen, dreigt daarmee niet alleen van het internationale zitvolleybal podium te verdwijnen maar ook in Nederland geen rol van betekenis meer bij de Paralympische sporten te spelen.


Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit het uitgangspunt van de organisatorische integratie in 2006 is geweest.


Inmiddels kennen wij de redeneringen, die de basis vormen voor deze door de directie gekozen en door het hoofdbestuur overgenomen strategische keuze: te kleine aantallen, te weinig actief beleid van verenigingen, terreinverlies ten opzichte van andere landen op internationaal niveau etc.


Het blijkt echter, dat deze redeneringen baseren op een beperkt aantal evaluaties met personen die niet het complete overzicht van alle gerealiseerde activiteiten in het afgelopen jaar hadden.


Met algemeen directeur Joëlle Staps hebben wij hierover op 6 december een verhelderend gesprek gehad. Uit de presentatie die het BAT Zitvolleybal heeft samengesteld, blijkt zeer duidelijk dat in de breedtesport een uitermate breed scala van gerichte activiteiten tot ledenaanwas heeft geleid en dat de kansen voor de nationale teams, mits goede programma’s, op internationaal niveau groter zijn dan voor het strategisch plan en de Volleybalagenda 2013 – 2016 aangenomen.


Echter, hoe zinvol dit gesprek ook is geweest, via de Volleybalagenda blijft toch de indruk bestaan dat de Nevobo zitvolleybal als doodlopend pad ziet. Uiteraard is deze beeldvorming voor buitenstaanders zoals potentiële deelnemers en sponsors niet bijzonder attractief en voor ons in relatie tot de ontwikkeling van deze Nevobo - sporttak fataal.


Om die reden hebben wij mevrouw Staps tijdens onze ontmoeting de urgentie van het bijstellen van dit beeld uitgelegd en aan de hand van vele voorbeelden gestaafd dat de aannames voor de Volleybalagenda 2013 – 2016
2
baseren op onvolledige informatie. De volledige presentatie stellen wij u graag ter beschikking. Bij deze brief
sluiten wij een executive summary bij.


Geachte leden van de bondsraad,
Wij zijn ons zeer wel bewust van de kleinschaligheid van sporten voor mensen met een beperking en daarmee ook zitvolleybal. Dit zal ook op korte termijn niet substantieel veranderen, hiervoor is veel werk vanuit de zitvolleybaltak van de Nevobo nodig. Toch zijn er in Nederland 3,5 miljoen mensen met een lichamelijke beperking waarvan slechts ruim 600.000 aan de sportnorm voldoen. Zeker niet iedereen kan zitvolleyballen maar er is wel degelijk een significant potentieel dat via het actieplan zitvolleybal op vele manieren benaderd kan resp. dient te worden hetgeen ook aantoonbaar gebeurt. Juist nu er meer en meer aandacht komt voor Paralympische sporten en in het bijzonder voor zitvolleybal na evenementen als het EK Zitvolleybal 2011 in eigen land en de Paralympische Spelen in London, beiden met een enorme positieve uitstraling en beoordeling door deelnemers en toeschouwers, zien wij als BAT Zitvolleybal zeker kansen om zitvolleybal verder te ontwikkelen.


Voor het imago van de bond achten wij het essentieel dat zij een krachtig signaal naar de buitenwereld afgeeft, dat laat zien dat zij alle disciplines vertegenwoordigt binnen de organisatorisch en financieel haalbare kaders.


Wij hebben begrepen, dat het strategisch plan en daarmee de Volleybalagenda 2013 – 2016 niet meer aangepast worden. Wij roepen u echter met klem op, indien dit inderdaad het geval is, de directie te instrueren naast de Volleybalagenda een specifiek op zitvolleybal gerichte communicatie te starten, waaruit blijkt dat de Nevobo zitvolleybal als volwaardig onderdeel van haar volleybalpakket ziet, hierin binnen de beschikbare financiële kaders zal investeren resp. actief beleid zal voeren om deze middelen te verkrijgen en verder dat het ontbreken van een ambitie in deze Volleybalagenda op een onvolledig overzicht van de gerealiseerde doelstellingen
gestoeld is.


Het is spijtig, dat wij u niet persoonlijk over onze “good en best practices” kunnen informeren om het mogelijk ook in de bondsraad ontstane beeld bij te stellen. Wij zijn echter gaarne te allen tijde bereid dit op een ander moment te doen.


Met vriendelijke groet,

 

Elvira Stinissen                                        Joze Banfi                                                Pieter Stallinga               Loek Hendrix
(aanvoerster nationaal                        (bondscoach nationaal                     (lid BAT)                            (speler nationaal
vrouwenteam, lid BAT)                         mannenteam, lid BAT)                                                                     team, lid BAT)

 

Paul Harmsen                                              Cor Bruijne                                            Jan Meijer
(v/h team manager nationaal              (team manager nationaal             (Competitieleider,
vrouwenteam, Lid BAT)                          mannenteam) lid BAT)

Bijlage: Executive Summary BAT-Zitvolleybal

En als gevolg hiervan werd de ambitie 16 van 2013 door de Nevobo aangepast.

 

Van:

2013: Ambitie 16: Zowel het Nederlands Heren- als Dameszitvolleybalteam weet in 2014 en 2016 kwalificatie van de EK af te dwingen.

 

Naar:

2013: Ambitie 16 (verbeterd 18 april 2013):                                                                                                     Zowel het Nederlands Heren- als Dameszitvolleybalteam  bestaat in 2016 uit een brede selectie die op internationale toernooien  meespelen om de podium plaatsen.

 

In 2014 en 2015 zagen we echter weer de oude ambitie vermeld staan, dus erg serieus nam de Nevobo de brief van het BAT en de zitvolleybal gemeenschap niet. 

De koptekst zoals deze stonden vermeld op de Volleybal agenda 2013-2016 in de verschillende jaren:

2013: Ambitie 16: Zowel het Nederlands Heren- als Dameszitvolleybalteam weet in 2014 en 2016 kwalificatie van de EK af te dwingen.

2013: Ambitie 16 (verbeterd 18 april 2013):                                                                                                                   Zowel het Nederlands Heren- als Dameszitvolleybalteam  bestaat in 2016 uit een brede selectie die op internationale toernooien  meespelen om de podium plaatsen.

2014: Ambitie 16: Zowel het Nederlands Heren- als Dameszitvolleybalteam weet in 2014 en 2016 kwalificatie van de EK af te dwingen.

2015: Ambitie 16: Zowel het Nederlands Heren- als Dameszitvolleybalteam weet in 2014 en 2016 kwalificatie van de EK af te dwingen.

Het afdwingen in 2014 en 2016 van deelname aan het Europees Kampioenschap is blijkbaar de ambitie, aangezien dat elk jaar in de volleybal agenda onder ambitie 16 stond vermeld. Maar tijdens de EK's is het altijd prettig als er voldoende deelnemende landen aanwezig zijn en daarom was deelname van Nederland aan een EK geen enkel probleem. Graag zelf, doe mee!  Pas in februari 2019, heeft er voor het eerst in de geschiedenis een kwalificatie EK heren zitvolleybal toernooi plaats gevonden met 4 teams in Europa. Uiteindelijk zijn de nummers 1 & 2 geplaatst voor het komende EK zitvolleybal 2019 in Boedapest-Hongarije waar in totaal 12 teams aan hebben deelgenomen.. Voor het EK dames zitvolleybal toernooi waren 9 deelnemende landen aanwezig. Het afdwingen tot deelname aan het EK is dan ook in de periode 2013-2016  nooit een probleem geweest, maar slechts een financiële beslissing vanuit de Nevobo. In de toelichting realisatie Ambitie 16  is verder te lezen dat de resultaten van het EK 2013 er voor zorgen dat deelname aan het EK 2015 gerealiseerd is. 

Ook de vermelding over de uitvoering van clinics en demonstraties zitvolleybal kan gediscussieerd worden.  Is er een duidelijk gevolg en resultaat te zien van het geven de clinics en demonstraties zitvolleybal of is het slechts bezigheid en alleen maar leuk? Van 2013 tot en met 2016 zijn er in ieder geval niet beduidend meer zitvolleybal spelers bij gekomen of zitvolleybal teams competitie gaan spelen in Nederland, eerder minder. 

Hoe dan ook, de misschien wel goede bedoelingen van ambitie 16 heeft alleen maar laten zien dat de Nevobo het zitvolleybal niet serieus nam in die periode. Doelen stellen zonder er daadwerkelijk op worden afgerekend is wel heel makkelijk. 

In 2016 met droge ogen vermelden dat de ambitie behaald is klinkt prachtig, maar in de praktijk is het nog steeds anders dan wat de Nevobo vermeld.